i

Programul Operațional Regional - POR

Data aprobarii de catre Comisia Europeana: 23.06.2015
Finantator: Uniunea Europeană (FEDR) şi Guvernul României
Alocare financiara: 8,25 mld. Euro
Obiectivul general

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este succesorul Programului Operațional Regional 2007-2020 și unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada 2014-2020.

POR 2014–2020 își propune creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Obiective specifice:

 • Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă
 • Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC şi PDR-uri
 • Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri competitive identificate în SNC
 • Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari
 • Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă
 • Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reședință de județ
 • Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă
 • Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă
 • Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România
 • Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a  identității culturale
 • Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii si municipiul București
 • Creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea retelei TEN-T prin reabilitarea și modernizarea drumurilor judeţene
 • Creșterea numărului mediu de salariați în stațiunile turistice
 • Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate
 • Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență
 • Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale
 • Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate
 • Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului
 • Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii
 • Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive

Axe Prioritare:

AXA PRIORITARĂ 1: Promovarea transferului tehnologic
AXA PRIORITARĂ 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
AXA PRIORITARĂ 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
AXA PRIORITARĂ 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
AXA PRIORITARĂ 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
AXA PRIORITARĂ 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
AXA PRIORITARĂ 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
AXA PRIORITARĂ 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban
AXA PRIORITARĂ 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
AXA PRIORITARĂ 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară
AXA PRIORITARĂ 12: Asistență tehnică

Categorii de beneficiari eligibili în general:

 • autorități publice centrale și locale
 • IMM-uri
 • ONG uri
 • unități de cult
 • parteneriate
 • unităţi administrativ‐teritoriale (APL)
 • instituţii de învăţământ superior de stat
 • furnizorii de servicii sociale de drept public sau privat, acreditaţi conform legii, etc.

AUTORITATEA DE MANAGEMENT POR (AM POR)
Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice
Str. Apolodor nr. 17, Bucuresti, Sector 5
Tel:(+40 37) 211 14 09
E-mail: info@mdrap.ro
Website: www.mdrap.ro

(Surse: http://www.fonduri-ue.ro; http://www.fonduri-structurale.ro)