i

Programe de Cooperare Teritoriala 2014-2020

Cooperarea teritorială europeană este instrumentul politicii de coeziune care are drept obiectiv soluționarea problemelor transfrontaliere și dezvoltarea în comun a potențialului diverselor teritorii. Acțiunile de cooperare sunt sprijinite din Fondul european de dezvoltare regională prin intermediul a trei componente-cheie: cooperarea transfrontalieră, cooperarea transnațională și cooperarea interregională.

Programele de cooperare transfrontalieră sunt acele programe care finanţează proiecte de accesibilitate, mediu şi prevenirea riscurilor, dezvoltarea economică şi socială şi acţiuni „people to people la graniţele interne si externe ale UE”.

Printre domeniile prioritare specifice se numără: promovarea de locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității profesionale prin integrarea piețelor de muncă transfrontaliere, promovarea incluziunii sociale și integrarea comunităților la nivel transfrontalier, dezvoltarea și implementarea unor programe comune ce vizează educația, formarea profesională și formarea etc.

Programele de cooperarea transnaţională au ca obiectiv principal finanţarea de acţiuni şi dezvoltarea de reţele care să ducă la dezvoltare teritorială integrată în domenii precum: mediu, dezvoltare urbană, inovaţie şi accesibilitate.

Printre domeniile prioritare specifice se numără: consolidarea capacităților instituționale ale autorităților publice și ale părților interesate și a eficienței administrației publice prin dezvoltarea de strategii macroregionale și maritime și coordonarea acestora.

Programele de cooperarea interregională sprijină cooperarea între autorităţile publice pe probleme de interes comun, prin transferul de experienţă şi bune practici între regiunile Uniunii Europene, prin constituirea de reţele între oraşele UE, precum şi între cercetătorii UE.

Printre domeniile prioritare specifice se numără: consolidarea capacităților instituționale ale autorităților publice și ale părților interesate și a eficienței administrației publice prin diseminarea bunelor practici și a cunoștințelor de specialitate și promovarea schimburilor de experiență.

România participă, în perioada 2014-2020, la 12 programe de cooperare teritorială europeană, care urmează să fie implementate atât la graniţele interne, cât şi la graniţele externe ale Uniunii Europene.

Cele 12 programe de cooperare teritorială europeană beneficiază de cofinanţare europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) și Instrumentul European de Vecinătate (ENI), astfel:

– FEDR:

 1. Programul Interreg V-A România-Bulgaria;
 2. Programul Interreg V-A România- Ungaria;
 3. Programul transnaţional Dunărea;
 4. Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE;
 5. Programul de cooperare URBACT III;
 6. Programul de cooperare INTERACT III;
 7. Programul de cooperare ESPON 2020

– IPA II:

 1. Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România – Serbia.

ENI:

 1. Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020;
 2. Programul operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020;
 3. Programul operaţional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020;
 4. Programul de cooperare transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020.

Pentru sprijinirea beneficiarilor finanţării, se asigură de la bugetul de stat un procent de maxim 13% din cheltuielile eligibile în cazul proiectelor finanțate din FEDR și IPA și de maxim 8% pentru programele finanțate din ENI.

MDRAP coordonează managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile aferente acestor programe şi este:

 • Autoritate de management (AM) pentru 6 dintre aceste programe (Programul Interreg V-A România – Bulgaria 2014-2020; Programul operaţional comun România – Republica Moldova 2014 – 2020; Programul operaţional comun România – Ucraina 2014 – 2020; Programul IPA de cooperare transfrontalieră România – Republica Serbia 2014 – 2020; Programul Interreg V-A România – Ungaria 2014 – 2020; Programul operaţional comun ”Bazinul Mării Negre” 2014 – 2020)
 • Autoritate naţională (AN) pentru alte 6 (Programul Ungaria – Slovacia – România – Ucraina 2014 – 2020; Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE; Programul operaţional URBACT III; Programul de cooperare INTERACT III 2014 – 2020; Programul transnaţional ”Dunărea” 2014 – 2020; Programul de cooperare ESPON 2020)

Sursa: MDRAP