i

Acordul de Parteneriat 2014-2020 cu România

Comisia Europeana a adoptat Acordul de Parteneriat 2014 — 2020 cu România la data de 6 august 2014. Documentul prezinta modul in care vor fi folosite fondurile europene structurale si de investitii in viitoarea perioada de programare. Fondurile sunt alocate pe domenii si sub-domenii, in functie de cele 11 Obiective Tematice stabilite de Comisia Europeana. Aceste Obiective se vor regasi in contintulul celor 8 Programe Operationale pe care le intocmesc autoritatile nationale.
Investitiile UE vor atenua somajul si vor stimula competitivitatea si cresterea economica prin sprijinul acordat inovarii, formarii profesionale si învatamântului în orase si în zonele rurale. De asemenea, investitiile vor promova spiritul antreprenorial, vor combate excluziunea sociala si vor contribui la dezvoltarea unei economii ecologice, în care resursele sunt utilizate eficient.
In perioada de programare 2014 – 2020, Romania beneficiaza de fonduri europene in valoare de aproximativ 43 miliarde de euro, din care peste 22 miliarde de euro sunt alocate pentru politica de coeziune. Cel mai consistent program este cel de mare infrastructura, care include mediu si transporturi, pentru care au fost alocate peste 9 miliarde de euro pe perioada 2014-220.

Pe scurt, alocarea fondurilor pe programe este urmatoarea:

Programul Operational Infrastructura Mare – 9,41 mld. euro
Programul Operational Regional – 6,7 mld. euro
Programul Operational Capital Uman – 4,22 mld. euro
Programul Operational Competitivitate – 1,33 mld. euro
Programul Operational Capacitate Administrativa – 0,55 mld. euro
Programul Operational Asistenta Tehnica – 0,21 mld. euro
Plati directe in agricultura – 10 mld. euro
Programul National pentru Dezvoltare Rurala – 8 mld. euro
Programul Operational Pescuit – 0,17 mld. euro
Facilitatea “Connecting Europe” – 1,23 mld. euro
Programele de cooperare teritoriala – 0,45 mld. euro

Fondurile structurale si de investitii europene (fondurile ESI) sunt:

Fondul european de dezvoltare regionala
Fondul social european
Fondul de coeziune
Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala

Obiectivele tematice pentru cadrul financiar 2014-2020 sunt urmatoarele:

1. Consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii
2. Îmbunatatirea accesului si a utilizarii i cresterea calitatii TIC
3. Îmbunatatirea competitivitatii IMM-urilor, a sectorului agricol (în cazul FEADR) si a sectorului pescuitului si acvaculturii (pentru FEPAM)
4. Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon în toate sectoarele
5. Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea si gestionarea riscurilor
6. Protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a resurselor
7. Promovarea sistemelor de transport durabile si eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor retelelor majore
8. Promovarea sustenabilitatii si calitatii locurilor de munca si sprijinirea mobilitatii fortei de munca
9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare
10. Investitiile în educatie, formare si formare profesionala pentru competente si învatare pe tot parcursul vietii
11. Consolidarea capacitatii institutionale a autoritatilor publice si a partilor interesate si o administratie publica eficienta

(Surse: http://ec.europa.eu; www.fonduri-ue.ro)