i

Strategia Europa 2020

Strategia Europa 2020 a fost adoptată în cadrul Consiliului European din 17 iunie 2010.

Europa 2020 este o strategie pe 10 ani (2010 – 2020) a Uniunii Europene, care a lansat o nouă viziune pentru economia Europei, bazată pe o coordonare extinsă a politicilor economice şi fiscal-bugetare, având ca principal scop crearea unor condiţii prielnice creşterii economice inteligente, durabile şi favorabile incluziunii. Pentru ca acest lucru să fie posibil, Uniunea Europeană şi-a fixat 5 obiective esenţiale pe care intenţionează să le atingă în următorul deceniu, care acoperă următoarele domenii:

 1. Ocuparea fortei de muncă: să asigure o rată a ocupării fortei de muncă de 75% pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani;
 2. Cercetare și dezvoltare: – să investească 3% din PIB-ul UE în cercetare și dezvoltare
 3. Schimbări climatice și utilizarea energiei:
– să limiteze emisiile de gaz cu efect de seră cu 20-30% fată de 1990;
– să acopere 20% din necesarul de energie folosind resurse regenerabile
– să îmbunătătească eficienta energetică cu 20%
 1. Educatie:
– să reducă rata abandonului şcolar timpuriu sub 10%
– să crească ponderea populatiei cu studii superioare, având vârsta între 30 si 34 de ani
 1. Lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale: – să reducă numărul cetătenilor europeni care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale cu 20 de milioane (reducere de 25% a numărului de persoane cu risc de sărăcie)

Strategia se fundamentează pe 3 priorităţi tematice, care se întrepătrund şi se condiţionează reciproc:

 • creştere economică inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare;
 • creştere economică durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive;
 • creştere economică favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă, în măsură să asigure coeziunea economică, socială şi teritorială.

De asemenea, strategia cuprinde 7 iniţiative emblematice (programe pilot), care asigură cadrul prin care UE şi autorităţile naţionale îşi susţin reciproc eforturile în domenii prioritare pentru Strategia Europa 2020:

 1. O agendă digitală pentru Europa: valorificarea potenţialului TIC într-o Europă slăbită de criza economică;
 2. Tineret în mişcare;
 3. Uniune a inovării;
 4. politică industrială integrată pentru era globalizării;
 5. agendă pentru noi competenţe şi locuri de muncă: contribuţia europeană la ocuparea totală;
 6. Platforma europeană împotriva sărăciei şi excluziunii sociale: un cadru european pentru coeziune socială şi teritorială;
 7. Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

(Sursa: http://ec.europa.eu; Ministerul Afacerilor Externe)i

Documente

Document